עמוד הבית
הסל שלי החשבון שלי
 
 
חיפוש אירוע
חיפוש
סוג
 

מדיניות ופרטיות

מדיניות שימוש ופרטיות באתר
השימוש באתר אינטרנט זה (להלן - "האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש באתר (להלן - "המשתמש") לאמור בתנאי השימוש. תיאטרון ירושלים רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

ביצוע הזמנות והצטרפות למועדון הגולשים של תיאטרון ירושלים

המשתמש יכול להזמין באמצעות האתר כרטיסים להצגות, מופעים, הופעות, סרטים ושאר אירועים המועלים בתיאטרון ירושלים או מטעמו. נוסף לכך,
באמצעות האתר יכול המשתמש להירשם ל- "
News-letter
", מועדון הגולשים של תיאטרון ירושלים (להלן - "המועדון").
רישומי המחשב בתיאטרון יהוו ראייה לכאורה לכך שהנתונים המופיעים בהם הינם הנתונים אשר נמסרו על-ידי המשתמש.
לצורך ביצוע הזמנה או הרשמה, יידרש המשתמש למסור פרטים שונים - שם פרטי ושם  משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד, מס' טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני או פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך (להלן - "שדות החובה"). המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה או רישום באתר מבלי למלא את שדות החובה.
הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס מנוי. בעת הזמנת הכרטיסים באמצעות כרטיס אשראי  יחויב המשתמש במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה על-ידי חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה יהווה תנאי הכרחי לקבלת בקשת הלקוח לביצוע העסקה.
עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה.  תוכלו להגיע להצגות מבלי לעבור בקופת התיאטרון ולהכנס לאולם באמצעות כרטיס המנוי.
SMS הכולל את פרטי ההצגה שהוזמנה על ידכם בקופה או באתר התיאטרון, ישלח אליכם יום לפני מועד ההצגה.
אנא וודאו שמספר הטלפון הנייד שברשותכם מעודכן ברישומי התיאטרון.

 ביטול הזמנה
ניתן לבטל הזמנות בקופות התיאטרון בלבד ולכל המאוחר, עד 24 שעות ממועד תחילת המופע שבגינו בוצעה ההזמנה. ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות (חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו).
המצאת פרטים כוזבים עלולה לגרור נקיטת אמצעים משפטיים. לתיאטרון ירושלים שמורה הזכות לבטל או שלא לאשר הזמנה בשל מסירת פרטים כוזבים או אי מסירת פרטים מלאים שמסירתם נדרשה.
תיאטרון ירושלים רשאי למנוע מהמשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר אם מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע בתיאטרון ירושלים ו/או הפר את תנאי מדיניות השימוש של תיאטרון ירושלים ו/או נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם בעבור הזמנה שביצע מן התיאטרון ו/או אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כשלהי.

  ביטול הזמנת מנוי/ים
ניתן לבטל הזמנות בקופות התיאטרון בלבד עד שבועיים מיום ההזמנה, ובלבד שלא נעשה שימוש במנוי ו/או מועד הארוע/ים במנוי/ים טרם התקיים/מו. ההחזר יעשה בזיכוי כרטיס האשראי בו שולם המנוי/ים או בהמחאה.
מההחזר תקוזז עמלת ביטול בשיעור 5%. ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות (חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו).

 

תקלות באתר
בעת ביצוע ההזמנה באתר, כאמור לעיל וכן בעת השימוש באתר ייתכן כי יתרחשו תקלות שונות  אשר יימנעו מן המשתמש שימוש רציף באתר. תיאטרון ירושלים ייעשה ככל יכולתו לתיקון התקלות, כאמור, ולמשתמש באתר לא תהיינה כל טענה בקשר עם כך כלפי התיאטרון. 

קניין רוחני
האתר מכיל או עשוי להכיל בעתיד קניין רוחני אשר שייך לתיאטרון ירושלים או לכל מי מטעמו (למשל, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר). על המשתמש להניח כי החומרים המוצגים באתר מוגנים על-ידי דיני קניין רוחני, אלא אם כן נאמר אחרת. אין למכור, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן החומרים שבאתר, או לעשות בהם שימוש מסחרי או ציבורי אחר, ללא קבלת הסכמת תיאטרון ירושלים לכך, מראש ובכתב.

הצהרת פרטיות
תיאטרון ירושלים מייחס חשיבות רבה לפרטיותם של משתמשי
האתר. מטרתה של הצהרה זו ושל ההוראות המפורטות להלן, הינה להסביר את מדיניות ומחויבות תיאטרון ירושלים לשמור על פרטיות המשתמש. הצהרה זו על הוראותיה מהווה חלק מתנאי השימוש באתר, ובעצם השימוש באתר מסכים המשתמש לאמור בה, ולכך שלא יהיו לו כלפי תיאטרון ירושלים כל טענות בקשר עימה.

 מאגר המידע
על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. ואולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות או להירשם למועדון באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע הזמנה, כאמור, יישמרו במאגר המידע של תיאטרון ירושלים.

אבטחת מידע
האתר עומד בתקן
PCI DSS
ופועלות במסגרתו מערכות לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש (להלן - "המערכות"). המערכות

מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע המועבר על-ידי המשתמש באמצעות מערכת האינטרנט. עם זאת, נוכח ההתפתחות הטכנולוגית כיום, אין

לייחס למערכות ביטחון מוחלט, ותיאטרון ירושלים אינו מתחייב כי המידע המאוחסן באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.  
שימוש במידע
השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על-פי תנאי מדיניות זו, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:

  • ·          ביצוע הזמנות ורכישת כרטיסים להצגות, הופעות, מופעים, סרטים ושאר אירועים המתקיימים בתיאטרון ירושלים או מטעמו, כפי שיפורסם מפעם לפעם בפרסומי התיאטרון ובאתר.

  • ·          משלוח מידע ופרסומים בנוגע לתיאטרון ירושלים לכתובת הדואר האלקטרוני. המשתמש רשאי להודיע לתיאטרון ירושלים, בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.

  • ·          יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.

  • ·          תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.


מסירת מידע
תיאטרון ירושלים מתחייב להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על-ידי המשתמש וכן במקרים הבאים:

  • ·          במקרה שהדבר נדרש לצורך ו/או במסגרת בקשה שהעלה המשתמש.

  • ·          במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה.

  • ·          במקרה שתיאטרון ירושלים יקבל צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.

  • ·          במקרה של מחלוקת, טענה, דרישה או כל הליך משפטי שיתנהל בין תיאטרון ירושלים לבין המשתמש.


סמכות שיפוט
על השימוש באתר והשירותים הניתנים בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע ממדיניות השימוש והפרטיות של האתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.